Wooncrisis vraagt om actie

Prestatieafspraken over wonen in Salland getekend

Jaarlijks maken gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, de huurdersorganisaties en SallandWonen afspraken over wonen in Salland. Dit jaar was nieuwbouw een belangrijk onderwerp van gesprek. De woningnood is groot en wachtlijsten nemen toe. Om de krapte op de woningmarkt het hoofd te bieden, zetten de partijen gezamenlijk in op extra betaalbare woningen en meer doorstroming.

Aanpak wooncrisis
In zowel Raalte als Olst-Wijhe zijn in de periode 2022-2023 plannen voor de bouw van ongeveer 50 nieuwe sociale huurwoningen. Voor de gemeente Raalte zijn deze woningen gepland in Heino, Raalte Noord, Nieuw Heeten en Luttenberg. In de gemeente Olst-Wijhe bouwt SallandWonen nieuwe huurwoningen in de Olstergaard en er zijn plannen voor nieuwbouw op de locatie Aberson en aan de Olsterkampweg in Olst. Voor Wijhe zijn afspraken gemaakt voor sociale woningbouw op de scholenlocaties en de beoogde uitbreidingslocatie Wijhe Zuid.

Met nieuwbouw alleen lossen we de problemen op de woningmarkt niet op. Samen zoeken we  naar creatieve oplossingen. Zo werken we aan meer doorstroming door huurders voorrang te geven bij nieuwbouw en vanaf 2022 ook bij verkoop van huurwoningen. Met het nieuwe concept het ‘Deelhuus’, wordt jongeren de kans geboden samen met een vriend of vriendin een woning te huren. Het voordeel hiervan is dat met één woning twee jongeren een woonplek krijgen.

Blijvende inzet op schuldpreventie, duurzaamheid en leefbaarheid

Onze gezamenlijke aanpak van het verminderen en voorkomen van schuldenproblematiek zetten we onverminderd voort. Daarbij zijn verschillende vormen van maatwerk mogelijk. Ook krijgt de leefbaarheid in de wijken en kernen aandacht, waarbij we tegelijkertijd kijken naar mogelijkheden om te vergroenen. Daarnaast gaat SallandWonen door met het verduurzamen van haar woningen.

Ontwikkelagenda
De partijen zien grote opgaven voor zichzelf. Het jaar 2022 staan de volgende onderwerpen op de agenda: warmtetransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast betrekken we in 2022 ook de zorgpartijen bij de prestatieafspraken en staat het thema uitstroom vanuit beschermd wonen op de agenda.